Меню
Количка

Условия

 УСЛОВИЯ ЗА ПАЗАРУВАНЕ ОТ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА PPD.bg


Следващите ПРАВИЛА уреждат отношенията между ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН ЕООД, като собственик на Интернет магазина ppd.bg и всяко лице, наричано по-нататък Потребител, което посещава и/или купува от стоките и услугите предоставяни чрез Интернет магазинаppd.bg.
 
Чл.1. УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ са задължителни и важат за всички Потребители на Интернет магазина 
ppd.bg без изключения.

Чл.2.  Правилата, въведени с настоящите условия за ползване се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в Интернет магазина 
ppd.bg.
Общите условия могат да бъдат променени едностранно от 
ppd.bg по всяко време чрез актуализирането им. 
ppd.bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
Във всеки един случай на промяна на общите условия 
ppd.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
 

 а/Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. Отговорността се поема от транспортната фирма, ако в товарителницата има опция застраховка, при желание клиента може да поиска опция тест, ако в товарителницата няма опция застраховка на продукта отговорността за повреда на стоката е поема от търговеца.
 

б/За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително УСЛОВИЕ е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката, както и придружени с касов бон. Продуктите трябва да отговарят задължително на вида, в който  клиента ги е получил. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия.


в/При връщане на закупена стока по желание на клиента, съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, транспортните             разходи транспортните разходи за изпращането и застраховката  са за сметка на клиента и не се възстановяват.


Чл.3. Потребителят се задължава да ползва Интернет магазина ppd.bg в съответствие с изискванията на настоящите правила, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

Чл.4. Интернет магазина 
ppd.bg предлага продуктите с действителните им цветове. ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН ЕООД не носи отговорност ако мониторът на Потребителя не изобразява точните цветове.

Чл.5. Всяка поръчка от страна на Потребител на Интернет магазина 
ppd.bg има силата на договор за покупко-продажба между двете страни, като извършването на самата заявка има силата на волеизявление от страна на Потребителя за сключването на договора. Корекция в заявката след депозирането й може да бъде извършена само при съгласие и от двете страни. Всяка заявка се извършва на български език.

Чл.6. При извършена покупка на стока и/или услуги от Интернет магазина 
ppd.bg,ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН ЕООД поема отговорността за доставката им, за цената, качеството, вида, материята и бройката, упомената от Потребителя.

Чл.7. Разходите по доставка на стоката и/или услугата са за сметка на Потребителя, освен ако в условията за продажба изрично не е упоменато друго.

Чл.8. Всеки Потребител е длъжен:

    а/ да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма в Интернет магазина
ppd.bg;

    б/ да внася своевременно промени в предоставените данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност;

    в/ да уведоми незабавно 
ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН ЕООД за всяко неоторизирано използване на акаунта му, както и за всяко друго нарушаване на сигурността;

    г/ да прекратява достъпа до акаунта си в Интернет магазина 
ppd.bg(log off) в края на всяка сесия (след използването му);

    д/ да поддържа конфиденциалността на информацията за достъп до акаунта си, като е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговата регистрация и лична електронна поща;

    е/ да използва парола и личен електронен пощенски адрес, за който гарантира, че до тях нямат достъп други лица.

Чл.9. Всеки Потребител има правото на достъп до своята заявка-договор, която ще му бъде предоставена при поискване. Всяка заявка се потвърждава в телефонен разговор на посоченият от Клиента номер за връзка.

Чл.10. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, 
ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН ЕООД има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до Интернет магазина ppd.bg.

Чл.11. Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., Потребителят има право на достъп и на поправка до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на
ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН ЕООДпри ползване от него на Интернет магазина ppd.bg.ppd.bg

Чл.12. Приемайки настоящите Условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име, парола и електронен пощенски адрес изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН ЕООДпо електронен път.Потребителя има право да върне стоката до 14дневен срок във вида който е получил.При повреда на стоката от потребителя ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН ЕООД не носи отговорност и няма да приеме стоката обратно, стоката се връща придружена с касов бон, фактура или друг документ описващ стоката.

Чл.13. Всички доброволно предоставени от Потребителя данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Интернет магазина  се съхраняват, обработват и използват от 
ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН ЕООД за целите на поддръжка на определени функционалности на портала и за целите на рекламата.

Чл.14. В случай на загубване или забравяне на паролата за достъп, Потребителят може да поиска от системата за регистрация генериране на нова, която автоматично ще бъде изпратена на регистрираната от Потребителя лична електронна поща.

Чл.15. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

              а/при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени  по поръчка на Клиента;
              б/при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената   защита на здравето;
              в/при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
              г/при повредена стока от клинта 
ppd.bgси запазва правото да не приеме стоката, всяка стока се изпраща с опция преглед ако желае потребителя може да се  включи и опция тест в товарителницата на куриерска фирма Еконт

              д/При загубен или унищожен документ за покупка на стока от ppd.bgфактура, касов бон или гаранция ако продукта е предоставен с гаранция.

Чл.16. 
ПЛОВДИВ ПРИНТ ДИЗАЙН ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на настоящите условия.
Поради различна спецификация на екраните на мониторите и мобилните устройства е възможна разлика в тоналността и наситеността на цветовете на печата и на всички продукти. 

Чл.17.ПОВЕРИТЕЛНОСТ
11.1.    Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани с  без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.
11.2.    Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.
11.3.    Клиентът се съгласява да предостави на 
ppd.bg неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът да може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. ppd.bgняма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от  действащото законодателство.
11.4.    С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват 
ppd.bg или трети лица, които са партньори на ppd.bg и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидето от конкретното законодателство, както и други дружества, с които ppd.bg може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

11.5. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. ppd.bg им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

Чл.18.РЕКЛАМА
12.1.    Бюлетините на 
ppd.bg , съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от партньори на ppd.bg.
12.2.    В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с 
ppd.bg.
12.3.    Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по телефона на номер 0898322872
12.4.    Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

Чл.19.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
13.1.    Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.
ppd.bgса крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
13.3.    Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.
13.4.    Продавачът ще издаде на Клиента фактура или касов бон за поръчаните и доствени Стоки / предоставени Услуги въз основа на инфомацията, предоставена от Клиента.
13.5.    БОБИ ЛУКС издава фактура или касов бон за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта от 
ppd.bg. Клиента е съгласен да получава фактура на 
физическо или юридическо име.
13.7.    С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

 

 

 

20.ДОСТАВКА НА СТОКИ

20.1.    Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
20.2.    Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
20.3.    Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. 
20.4.     Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

 

21.ГАРАНЦИИ

21.1.    Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съоответния производител или официален дистрибутор на Стоката. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция, като книги, копирни улусги, рекламни услуги и др. одателство и търговските политики на производителите.

21.4.    Гаранционните сертификати, издадени от самия 
ppd.bg ще се изпращат на Клиента на хартиен носител. 
21.5.    Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. Купувачът следва да има предвид, че Продавачът няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.
21.6.    В случай, че Купувачът не уведоми 
ppd.bg за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес info@ppd.bg и на 0898 322 872, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.

 

 

22.ПУБЛИКУВАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

22.1. Писането на Ревюта, Коментарии, Въпроси и Отговори може да се прави от Потребители/Киенти/Купувачи, в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и  „Ревюта”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и ще се отнасят за характеристиките и начина на употреба на даден продукт или услуга.
22.2. В момента на регистрацията на дадена Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор на Сайта, Потребителите/Клиентите/Купувачите дават на Продавача един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Продавача да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.
22.3. Всеки Потребител/Клиент/Купувач, в момента на публикуването на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор  в посочените раздели, се задължава да са спазва следните правила:
•   да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация свързана с аспекти, които могат са се променят (цена или промоционални оферти) или информация относно еволюцията на Поръчката;
•   да използва само български език. Позволени са и думите или изразите, който въпреки че не са считани български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);

•     да използва подходящ изказ, ненастъпателен, без обидни изрази или такива, който могат да засегнат друг Потребител/Клиент/Купувач;
•   да се подсигури за правилното поместване на въведеното съдържание на Сайта както следва: всеки въпрос да бъде публикуван в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и всяко Ревю да бъде публикувана в раздел „Ревюта”.

•   да се увери, че въведените от тях информации са реалистични, коректни, неизмамни и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица, авторските права, правата за търговска марка, за лиценз или други права на собственост, рекламни или за поверителност.
•  да изпозлва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определен продукт или услуга от Сайта без да се отнася към други фирми, който насърчават продажбата и купуването на продукти и услуги;
•  да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
•   да не публикува информации и/или датайли относно URL-та (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата търговска дейност като Продавача;
•   да не се опитва да манипулира предоставените от Продавача услуги и да не вписва Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
•    да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача публикувани на Сайта.

22.4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на едно Ревю, Потребителят/Клиентът/Купувачът ще добави и един Рейтинг за съответния продукт или услуга.  Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, цифра, която се появява в скоби до името му. Така, една Рецензия, която е придружена с голям Рейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.

22.5.  Потребителите/Клиентите/Купувачите, които публикуват Ревюта към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:
•  качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно продукта или услугата за която пишат Ревютата, уверявайки се, че качените файлове спазват авторските права;
• качените файлове не съдържат насилие, съдържание за възрастни, нецензурен език или друго съдържание което обижда друго лице/група въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност;
• качените файлове не съдържат информация свързана с други лица;

•   качените файлове не съдържат URL-та или watermark-и към други сайтове, които извършват същата търговска дейност като Продавача.

22.6. Когато една Ревю/Коментар/Въпрос или Отговор е обявен от някой Потребител/Клиент/Купувач, че има неадекватно съдържание, от строго субективна гледна точка, това съдържание е внимателно разглеждано от Продавача, за да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове са премахнати от Сайта само след проверка от страна на Продавача.
22.7. В случай, че Продавачът констатира многократно нарушение на Условията за полазване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя/Клиента/Купувача да публикува Ревюта/Коментарии/Въпроси и Отговори в раздела „Въпроси и Отговори на клиенти” и „Ревюта”.

 

23.ОТГОВОРНОСТ
23.1    Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
23.2.   Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

 

24.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
24.1.    Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на  Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 

25.Материята на текстила
25.1.    Материите са два вида памук и полиетер.
25.2.    Някой от моделите се правят на полиестер, други модели се правят на памук
26.3.    ppd.bg избира материята на която ще печата , така че щампата да е най-издържлива на пране.
26.4.    Ако имате притенции за материята при поръчката в полето за коментар попитайте на каква материя ще напечатаме тенискта и ние ще се свържем с вас.

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Тази Политика за Поверителност е съставена за да служи по-добре на тези, които са заинтересовани как се използва тяхната ‘Лично Идентифицираща Информация’ (ЛИИ) онлайн. ЛИИ е информация, която може да се използва самостоятелно или в комбинация с друга информация да идентифицира, да се свързва с, или да локализира един човек или да идентифицира индивид в контекст. Моля прочетете нашата Политика за Поверителност внимателно за да добиете ясна представа как събираме, използваме, предпазваме или боравим по друг начин с вашата Лично Идентифицираща Информация в съответствие с ppd.bg.

 

Каква лична информация събираме от хората, които посещават нашия блог, уебсайт или мобилно приложение?

 

Когато поръчвате или се регистрирате в ppd.bg, както следва, вие може да бъдете помолени да въведете вашето име, и-мейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер или други детайли, които да Ви помогнат във вашето преживяване.

 

 Кога събираме информация?

 

Събираме информация от вас когато се регистрирате на нашия сайт, заявявате поръчка, абонирате се за бюлетин или въвеждате информация в ppd.bg.

 

Как използваме вашата информация?

 

Ние можем да използваме информацията, която събираме от вас когато се регистрирате, правите покупка, абонирате се за бюлетина ни, отговаряте на проучване или маркетингов контакт, разглеждате